Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

Obecność tłumacza przysięgłego wymagana jest podczas czynności urzędowych, kiedy osoba nie posługująca się językiem polskim składa oświadczenia lub podpisuje dokumenty w tym języku 

Tłumacz przysięgły jest niezbędny m.in. podczas następujących czynności urzędowych: u notariusza przy podpisywaniu aktów notarialnych (np. umowy zakupu nieruchomości, umowy spółki,  protokoły zgromadzeń wspólników), w urzędzie stanu cywilnego (np. w przypadku ślubu obywatela polskiego z osobą obcojęzyczną lub w przypadku zgłaszania przez taką osobę urodzenia dziecka), w sądzie podczas składania zeznań przez świadków lub przez strony, w bankach podczas podpisywania umów kredytowych, umów rachunku bankowego itp. a także podczas egzaminów na prawo jazdy.

Tłumacz przysięgły tłumaczy ustnie tekst oświadczenia lub dokumentu do podpisu, zaświadczając swoim podpisem i pieczęcią, że dokonał wiernego przekładu i że osoba podpisująca go w języku polskim ma świadomość jego treści.

Przykładowe sytuacje, w których wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego:

  • podpisywanie aktów notarialnych (pełnomocnictw, umów, oświadczeń, itp.),
  • posiedzenia organów spółki (Rada Nadzorcza, Zgromadzenia Wspólników, Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy),
  • składanie oświadczeń lub dokumentów w urzędzie stanu cywilnego (śluby, składanie oświadczeń przez pary polsko-niemieckie, np. w przypadku adopcji, uznania ojcostwa, itp.),
  • składanie zeznań w sądzie na policji lub przed prokuratorem,
  • egzaminy na prawo jazdy.