Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, który reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dn. 25 listopada 2004 r.

Tłumaczem przysięgłym może zostać wyłącznie osoba, która m.in. ukończyła studia wyższe i zadała z wynikiem pozytywnym egzamin z języka obcego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Potwierdzeniem uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości i wpis na listę tłumaczy przysięgłych (zobacz wpis) i (zobacz wpis).

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

  • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy, a także  dodatkowo do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby
  • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcy, a także sprawdzania i poświadczania odpisów pism sporządzonych w języku obcym przez inne osoby
  • wykonywania tłumaczeń ustnych

Do poświadczania tłumaczeń pisemnych oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci urzędowej, zawierającej imię i nazwisko tłumacza oraz wskazanie języka, w zakresie którego tłumacz ma uprawnienia i jego pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.