Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

 1. Usługi tłumaczenia wykonywane są przez „Biuro Tłumaczeń Krystyna Wojtasik” z siedzibą we Wrocławiu (53-343) przy ul. Komandorskiej 40/4 („Biuro”).
 2. Biuro zobowiązuje się wykonać tłumaczenie z najwyższą starannością, w sposób rzetelny i profesjonalny oraz zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.
 3. Klient może, przed rozpoczęciem wykonania usługi, przekazać szczegółowe wytyczne oraz instrukcje dotyczące sposobu wykonania usługi, takie jak w szczególności wskazówki dotyczące uwzględnienia w tłumaczeniu określonego słownictwa (dotyczy to w szczególności specyficznej nomenklatury przyjętej przez Klienta, nazw własnych, itp.).
 4. Usługa wykonywana jest na podstawie umowy, która może być zawarta w formie pisemnej, elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail) lub ustnej. Umowa określa w szczególności:
  1. przedmiot usługi,
  2. język z jakiego/na jaki wykonane będzie tłumaczenie,
  3. wysokość wynagrodzenia (lub, w razie niemożności dokładnego określenia wysokości wynagrodzenia, sposób jego obliczenia) i termin płatności,
  4. termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z klientem.
 5. Opracowanie tekstu do druku (w tym opracowanie graficzne) nie jest objęte usługą tłumaczenia.
 6. Wynagrodzenie za wykonane usługi określane jest zgodnie z zasadami opisanymi w ZASADACH ROZLICZEŃ
 7. Biuro ma prawo pobierać zaliczkę w wysokości 50% szacowanego wynagrodzenia za usługę tłumaczenia. 
 8. Wynagrodzenie, w razie braku odmiennych ustaleń, płatne jest w dniu wykonania usługi.
 9. Wykonane tłumaczenia pisemne Biuro przekazuje Klientowi w formie oryginału, w siedzibie Biura, lub – stosownie do uzgodnień z Klientem – w formie elektronicznej (plik *PDF lub plik *DOC). Na wyraźne życzenie i na koszt Klienta tłumaczenie pisemne może być przesłane w formie oryginału pocztą lub przesyłką kurierską na wskazany adres.
 10. Uzasadnione reklamacje będą usuwane przez Biuro niezwłocznie i nieodpłatnie w terminie uzgodnionym z Klientem, o ile zostaną zgłoszone w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania tłumaczenia Klientowi. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail z wyszczególnieniem wad i błędów tłumaczenia.
 11. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy obejmującej usługę wykonania tłumaczenia, przed terminem wykonania usługi:
  1. w przypadku tłumaczeń pisemnych – Klient zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za pracę wykonaną do momentu poinformowania Biura o odstąpieniu od umowy;
  2. w przypadku tłumaczeń ustnych – o ile poinformowanie Biura o odstąpieniu od umowy nastąpi na 3 dni robocze (lub później) przed datą rozpoczęcia wykonywania usługi - Klient zobowiązany jest do zapłacenia kwoty odpowiadającej 50% umówionego wynagrodzenia.
 12. Całkowita odpowiedzialność majątkowa Biura za wszelkie ewentualne szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy obejmującej usługę tłumaczenia jest ograniczona do wysokości należnego wynagrodzenia za dane tłumaczenie.
 13. Biuro jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), o nadanym numerze NIP: 899-119-01-86. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu. 
 14. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy obejmującej usługę tłumaczenia rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Biura.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego: w odniesieniu do tłumaczeń pisemnych – dotyczące umowy o dzieło, w odniesieniu do tłumaczeń ustnych – dotyczące umowy zlecenia.